Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

 

 

  Με τον όρο Ποιότητα στην εταιρεία νοείται ότι οι εργασίες “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”, καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των πελατών όπως αυτές έχουν τεθεί

βάσει συμφωνημένων προδιαγραφών αλλά και τις προδιαγραφές της ίδιας της εταιρείας.

Η Διοίκηση ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ για την Πολιτική Ποιότητας, την οποία έχει χαράξει λαμβάνοντας υπόψη τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και ΔΙΑΔΙΔΕΙ σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας. Εξασφαλίζει τη δέσμευση αυτή καλλιεργώντας το πνεύμα της συνολικής και συλλογικής προσπάθειας σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας και διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα μέσα, ώστε όλοι να τηρούν την Πολιτική Ποιότητας και να προωθούν κάθε ενέργεια που διαρκώς προάγει και βελτιώνει την ποιότητα.

Η Πολιτική Ποιότητας, οι αντικειμενικοί και εφικτοί σκοποί για την ποιότητα, οι δείκτες μέτρησης των σκοπών για την ποιότητα και γενικότερα η συνεχιζόμενη καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ανασκοπούνται τακτικά.

Στα πλαίσια αυτής της Πολιτικής Ποιότητας η Διοίκηση έχει θέσει αντικειμενικούς σκοπούς για την Ποιότητα, που περιγράφονται ακολούθως: 

1.       Η διαρκής βελτίωση των σχέσεων με πελάτες - ικανοποίηση πελατών και η μείωση των παραπόνων πελατών

2.       Η αύξηση των πωλήσεων

3.       Η συνέπεια ως προς την ποιότητα των προϊόντων και τον χρόνο παράδοσης στους πελάτες

4.       Η συνεχής ανάπτυξη και εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού

5.       Η βελτίωση των σχέσεων με τους προμηθευτές της εταιρείας και η αύξηση του βαθμού ικανοποίησης της εταιρείας από αυτούς

6.       Η μείωση των ελαττωματικών προϊόντων

7.       Η διαρκής βελτίωση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρείας σύμφωνα με το ΣΔΠ και η αποτελεσματική εφαρμογή & αποδοτικότητα του

 

Για την BASEPLAST ABEE

 

 

Νικήτας Κουναδίνης

Πρόεδρος & Γενικός Διευθυντής

 

 
SSL Certificates