Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Η σειρά των ανοδίων STOPCOR χαρακτηρίζεται από την μέθοδο παραγωγής και επιβολής ηλεκτρικής τάσεως, μέσω θυσιαζομένης ανόδου μαγνησίου. Κατά αυτόν τον τρόπο σχηματίζεται  ηλεκτρολυτικό δίπολο με φύλλο χαλκού, σε κοινό περιβάλλον,που  μπορεί να αποδώσει τάση περίπου 1,5 volt και πυκνότητα ρεύματος περίπου 10 mA.

Τα ανόδια λειτουργούν σαν αυτόνομες συσκευές παραγωγής ρεύματος σταθερής τάσεως και εντάσεως .
Διαθέτουν δύο σημεία προσαρμογής :

 • Το καλώδιο που είναι ενσωματωμένο  στο επάνω μέρος της συσκευής και συνδεδεμένο με το  μέταλλο μαγνησίου που βρίσκεται  στο εσωτερικό της.
 •  Ο ακροδέκτης που βρίσκεται στο πλαϊνό μέρος της συσκευής, ο οποίος είναι συνδεδεμένος στο δεύτερο ηλεκτρολυτικό πόλο που περιβάλλει το μέταλλο μαγνησίου.

  Τα δύο αυτά σημεία των συσκευών συνδέονται στις μεταλλικές εγκαταστάσεις και γενικά σε κάθε μεταλλική επιφάνεια που μπορεί να έχει προδιάθεση για ηλεκτρόλυση.

  Το επάνω καλώδιο συνδέεται στις μεταλλικές επιφάνειες και ο ακροδέκτης,  μέσω καλωδίου,  σε σημείο γειώσεως που δημιουργούμε στο δάπεδο.

  Με αυτό τον τρόπο επιβάλλεται σταθερή ηλεκτρική τάση και ένταση συνεχούς ρεύματος, με αρνητικό πρόσημο.

  Οι μεταλλικές επιφάνειες καθίστανται ηλεκτραρνητικές με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η ηλεκτρόλυση.

  Η διαφορετικότητα των εγκαταστάσεων και γενικά των κατασκευών ως προς το μέγεθος, τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής, μας οδήγησαν στην κατασκευή διαφόρων τύπων ανοδίων, που μπορούν να ανταποκριθούν στις εκάστοτε ανάγκες.

  Οι τύποι των ανοδίων που κυκλοφορούν είναι  Α1 - Α3 - Α5 και  μπορούν να χρησιμοποιηθούν τυποποιημένα για ένα μεγάλο μέρος κατασκευών.

  Για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις  που έχουν ιδιαιτερότητες και  μεγαλύτερες απαιτήσεις κυκλοφορεί η σειρά STOPCOR PLUS με τους αντίστοιχους τύπους

Α1 – Α3 – Α5 – Α7 – Α9.

Η διάρκεια λειτουργίας των ανοδίων έχει υπολογισθεί για τρία χρόνια περίπου, ωστόσο  μπορεί να είναι συντομότερη σε εγκαταστάσεις που υπάρχει πολύ έντονο φαινόμενο ηλεκτρόλυσης. Αντιθέτως η διάρκεια μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριών χρόνων σε εγκαταστάσεις με μικρότερα φαινόμενα. Στην μεγαλύτερη διάρκεια επίσης μπορεί να συμβάλει μια μικρή αλλά ουσιαστική συντήρηση όπως ένας εξαμηνιαίος έλεγχος όπως περιγράφεται στην σχετική σελίδα.


 
SSL Certificates